tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:
 
1.
Going above and beyond normal ghetto to the point normal ghetto people think you are ghetto.
Usage
Nick- "Dang Alex! That hoe is ghetto juicy to the max!"

Alex "Dude, that Ghetto Juicy chick is Erika!!
viết bởi Mangofatdoody 12 Tháng chín, 2010