tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of being fresh, fly, cool, awesome.
Wow, look at that dudes clothes! He his ghettolibascous!
That's a ghettolibascous booty!
Man, I look so ghettolibascous.
viết bởi o TrojaN o 12 Tháng năm, 2008

Words related to Ghettolibascous

awesome cool fly fresh ghetto john thomas