tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
This word is usually spoken by an LDS Italian in Utah. It is broken up into 4 different words. DO YOU HAVE ANY
Giavani gum?
viết bởi BradyEV 18 Tháng tám, 2012