tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The way that Zus laughs when he's talking to Nikki.
"Fucking Zus. You giggle like a bitch."
viết bởi xnickishotterx 26 Tháng chín, 2008

Words related to Giggle like a bitch

a bitch giggle like zus