tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A ginger douche.
That guy is such a ginger and he's a douche... he's a GINOUCHE!!!
viết bởi Sir JuggaloD 01 Tháng năm, 2010