tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. A cute smart and funny girl, who tends to be a bit melancholic sometimes.
2. A very good and passionate hugger.
She hugs like Ginte!
viết bởi Infernoing 21 Tháng sáu, 2010