tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

Girl B: Too bad, he's mine! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?