tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
yiddish for "the BOMB
That DMB concert was Geshmak!

or more appropriate Dat cream herring vas Geshmak!
viết bởi heiligeyid 28 Tháng tư, 2004