tìm từ bất kỳ, như là ac slatering:
 
1.
An alcoholic drink that consists of gin mixed with whisky.
Girl: "Fill her up"

Guy: "No you can't mix gin with whisky"

Girl: "Yes you can - it's called a gisky!"
viết bởi cutiemish88 26 Tháng một, 2014