tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Goonin',take no shit from anybody what so ever,A Dogg but still pullin the ladies
Man i'm turning glenn-style man.
viết bởi Jay Glenn 20 Tháng ba, 2008

Words related to Glenn-style

256 beast glenn huntsville john