tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To ramble excessively with no moral accountability.
Due to his impaired state of judgement, he began to glofk all night.
viết bởi Garrett S. M. 20 Tháng mười, 2007