tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A right muler who makes you sick looking at them!
Person 1 - "Yo mate, check out that bird"

Person 2 - "Naaa man she's a right glummer!"
viết bởi JHERO 26 Tháng tư, 2010