tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
How you feel when the weather sucks!
It's raining again, I feel so glumy!
viết bởi DrCryBaby 17 Tháng sáu, 2009

Words related to Glumy

blah blue depressed down sucky