tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Highly decorated ASSet.
The pink zebra spandex caused extra attention to Nicki Minaj's Gluteus Minajimus.
viết bởi KJ1234 07 Tháng tám, 2011