tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the ultimate form of rejection, especially when giving power is involved.
you got GoGlay'ed biatch
viết bởi IP Freely 19 Tháng hai, 2004