tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a girl give a guy a hickey with her vagina.
Cindy gave Johny goat lips.
viết bởi KrazyCosmo 21 Tháng tám, 2006
 
2.
When a girl gives a guy a hickey with her Vagina.
Mary gave peter goat lips.
viết bởi KrazyCosmo 19 Tháng tám, 2006