tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Some 5-year old stupid fuck that pretends hes anime characters. Also see stupid gay dumbshit
Usake Uramishi? Gotta be a Gohan reincarnated.
viết bởi Yu Yu pwn3d joo 28 Tháng sáu, 2004

Words related to Gohan reincarnated

stupid gay dumbshit