tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Human in liquid form.
Goifer. The falling shipping container converted the dock worker into goifer.
viết bởi Cosmic Burrito 14 Tháng tám, 2003