tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
just another name to call someone who is being a complete asshole
Eat my ass Gomer the butt turtle!!
viết bởi Smallchange266 25 Tháng năm, 2010