tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To persuade
If you want the boss to fund the annual retreat you've really got to gong his balls!
viết bởi Mr.AAA 17 Tháng hai, 2010