tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A baby gonk. (An ugly baby with big, googly, bulging eyes)
Aww, look at that gonklet.
viết bởi iluvmybathroom13 26 Tháng mười, 2004