tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
That chick Chris Brown beat up for giving him STDs...
I can't believe GonorRhianna didn't hit that nigga back.
viết bởi JesusAlmightyOfSpringfieldOman 11 Tháng mười, 2011