tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The fuckin' shit.

A definition of something above the rank of "Amazing"
DID YOU SEE THAT? SHIT WAS GORDUNCULOUS!
viết bởi Eric Fridman 05 Tháng một, 2011