tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
its when you put $30 down for some crack ya dig nigga!!!!!!!!!
The Bi-Polar Polar Bear The Bi-Polar Party Bear got 30 on the rock box.
viết bởi Jordan C. and Chris A 28 Tháng tư, 2007

Words related to Got 30 on the rock box

chicks cunts dick nigga strawberry shortcake