tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Name for an attractive Indian who likes white girls.
Gottumukkale is such a player!
viết bởi 1010101010101010101010-10 19 Tháng một, 2012