tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gramppy a combining of two words, grumpy and grandpa
Tony is the best gramppy ever!
viết bởi RETALS 13 Tháng tư, 2011