tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The penis in an aroused state.
Caw look at her...i've got a right grand dury!
viết bởi Rory Gordziejko 25 Tháng tư, 2005