tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A womans vagina, or a mans who got a sex change.
Ian: "Hey Tyra, I'll eat your granolla cake."
Tyra: LOL WOAH
viết bởi TyraIan 11 Tháng tư, 2007

Words related to Granolla cake

carpet muncher cunt girl muff diver pussy pussy licker sex vagina