tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Neon Green
Jealous Friend: Wow. Cool 80s shirt! What color is that? Neon green?

Guy With the Awesome 80s Shirt: It's Greeon!
viết bởi HCube 14 Tháng một, 2012