tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
see n00b
"Can't you hit anything you Grey Ghost
viết bởi Maelstrom 10 Tháng tư, 2004
 
2.
Person who buffs graffitti; self appointed vigilante, removing tags and throwups.
That Grey Ghost just buffed my tag!
viết bởi Thoringerveer 14 Tháng mười, 2014