tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To take a shit that feels like passing a Baby Ruth candy bar out your ass.
Hey Bob, I'm going to head to the john and grind a nutty.
viết bởi fungusrare 23 Tháng năm, 2011