tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something Kevin is. That Kevin, with all his...grody fab-ness.
Kevin is the Grody Fab.
viết bởi patty cakes 04 Tháng ba, 2005