tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Nostalgic longing for a lost cupcake
I feel grubchok for our severed friendship.
viết bởi thek135 11 Tháng tư, 2010