tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of using a gummy bear for ones sexual pleasures.
Did you hear? Shelly and Kyle were gummying last night!
viết bởi Black Chan 10 Tháng một, 2011