tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Coloq: Going To
Usually coupled with "Am Gunnae" or "I'yis Gunnae"
I'yis gunnae come to the match?
(Are you going to come to the match?)
viết bởi Ozymandias 13 Tháng hai, 2005