tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. A combination of gross and dirty.
guy 1: plays 2 g 1 c and dubstep at same time
guy 2: thats so gurty
viết bởi curb stomp your enthuisiasm 03 Tháng tư, 2012
 
2.
kinda like great or fat
a bloody gurty house
viết bởi tom 19 Tháng tư, 2003