tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A phrase that describes a very rigid riding form of transportation
I hate driving this truck, it sure is a gut beating whore!
viết bởi Buggyman8 17 Tháng mười, 2011