tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Huge ugly fat ass

pronounced hufa
that girl is such a H.U.F.A
viết bởi tom im not a hufa 12 Tháng một, 2011