tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
How the fuck does that happen
I got a cramp in my little toe HTFDTH????
viết bởi DJJ23 25 Tháng hai, 2011