tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Instant messaging way to say: "How The Fuck Would I Know!"
James: Yo man, what time do I have class tomorrow?
Trevor: HTFWIK??
viết bởi Crazy_C 12 Tháng bảy, 2005