tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
2.
v. - The sound your tecmo QB makes before going dadalalalala.
HUTHUTHUTH dadalalalala!!! Touchdown!
viết bởi Mowatt boyyyyyyyyyy 04 Tháng tư, 2005

Words related to HTHUTHUTHUT

dadalalalala tecmo
 
1.
A response you say to someone when you play a trick on them.
Ralph: Yo check out this pick of this hot girl
Mazz: Ok
Ralph: (Sends him a gay porn picture)
Mazz: wow cool Ralph your awesome
Ralph: HTHUTHUTHUT
viết bởi Mazz 02 Tháng tư, 2005