tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Hate that motherfucker
Rich "Man, did you see? Jeff cut back our hours again!"

Bob "That asshole, HTMF!"
viết bởi Gonzo Silverback 12 Tháng chín, 2009
0 0

Words related to HTMF

asshole hate motherfucker that