tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Hate that motherfucker
Rich "Man, did you see? Jeff cut back our hours again!"

Bob "That asshole, HTMF!"
viết bởi Gonzo Silverback 12 Tháng chín, 2009

Words related to HTMF

asshole hate motherfucker that