tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To try to hack Lj of the Corruption Clan.
Alex> who wants to hack lj
Likatutu> Alex, u can't hack Lj, he's black.
demon|BNC|Sleepering> i did@@@ hackering!
viết bởi Likatutu 27 Tháng năm, 2009