tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person really good at computer programming.
Man, I wish I had a haivy to do my computer science homework!
viết bởi Aemmba 30 Tháng tư, 2008

Words related to Haivy

computer science havy homework school smart