tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being put inside the wumb before marriage and being born after
Dominick Hulett is a half a bastard
viết bởi TwoFinger69 27 Tháng tám, 2010