tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A nun trapped in an altar boy's body.
The Haltar Boy sashayed over to light the candles as was his habit.
viết bởi My word - his concept 18 Tháng tám, 2007