tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A more fun way to say weed =]
1: Hey it's 4/20 what r u gna do??

2: Hmmm well do u have any happy air to share wiith me?? =]
viết bởi mEiiMme+] 20 Tháng tư, 2010