tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
To really do something. Do something overly or extremely.
Used as an adjective.
"I'm harshly getting on it tonight!"
viết bởi retsiemgarc 18 Tháng sáu, 2009
1 2