tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A fat blonde man
Oh my God! look at that Hatabeh, he's so fat and blonde!
viết bởi abulmeesh 30 Tháng tư, 2011