tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
An individual that spends most of their time smoking a substance i.e., marajuna, cigarettes, cigars.
The Malboro man is a hatahat.
viết bởi Tyler Miller 02 Tháng mười, 2003